Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Απάντηση ΥΕΝΑΝΠ στις επιστολές μας.

http://actionforsantorini.blogspot.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Θ.Π. -ΔΛΑ
Ταχ.Διεύθυνση : Υψηλάντου 109
Ταχ. Κώδικας : 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πληροφορίες : κ. ΠΕΤΡΟΥ
Τηλέφωνο : 210-4220712
Fax : 210-4220440 –1
E-mail
: dpthap@yen.gr
Πειραιάς, 22 Απριλίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 2427.1/14 /08

ΠΡΟΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ».
Παραδοσιακός Οικισμός Εμπορείου Σαντορίνης
847 30 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Εισαγγελία Αθηνών
Ευελπίδων 101 67 ΑΘΗΝΑ
2.Εισαγγελία Σύρου
Πλατεία Μιαούλη
841 00 Ερμούπολη ΣΥΡΟΣ.
3.ΥΠΕΧΩΔΕ / Ε.Υ.Ε.Π./ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ/ΤΜΗΜΑ Β΄
Λ. Κηφισίας 1-3,115 23 ΑΘΗΝΑ

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ.κ Υπουργού – Υφυπουργού-
Γ.Γ.– Α/ΛΣ –Α΄ Υ/ΛΣ (υ.τ.α) - ΔΚΒ’.
2. ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επιστολή σας ».
Σχετ.: α) Η από 4-04-2008 επιστολή σας.
β) ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΕΥΕΠ Α.Π 9926 /08-04-2008 (μ.π.σ).

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και μετά από διερεύνηση του θέματος, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Η έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης από τη Λιμενική Αρχή Θήρας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η προσάραξη του Κ/Ζ “SEA DIAMOND” ΝΠ: 11485 τη Μ. Πέμπτη 05-04-2007, οδήγησαν στον περιορισμό της διαφυγής καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από το Κ/Ζ “SEA DIAMOND” ΝΠ: 11485.
2. Επαυξάνοντας την αναγκαιότητα άμεσης μετάγγισης των καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών που βρίσκονται εντός του πλοίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή είναι απαράμιλλου φυσικού κάλλους, ιδιαιτέρου τουριστικού ενδιαφέροντος και ενόψει έναρξης τουριστικής περιόδου, ζητήθηκε εγγράφως με την ΩΠ:071342/04-2007 σηματική διαταγή ΥΕΝ/ΑΓΚ, από τον Πλοίαρχο του πλοίου, την Πλοιοκτήτρια και Διαχειρίστρια εταιρεία να προβούν άμεσα σε ανάθεση των εργασιών απάντλησης καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών που βρίσκονται εντός του ναυαγίου, σε ανάδοχο εταιρεία και εντός προθεσμίας 48 ωρών να υποβληθεί σχέδιο εκτέλεσης ανωτέρω εργασιών. Επίσης:
α. Δόθηκε έγγραφη εντολή στη Λιμενική Αρχή Θήρας, ότι εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω ταχθείσα προθεσμία και λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη προκαλείται ρύπανση από τα καύσιμα και τις λοιπές ρυπογόνες ουσίες του πλοίου να επιβάλλονται κατά των υπευθύνων, σε καθημερινή βάση, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ταχθείσης από την Υπηρεσία μας 48ωρης προθεσμίας, η Λιμενική Αρχή Θήρας προβαίνει, σε ημερήσια βάση, σε Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης και στην επιβολή προστίμου ύψους 8.804 ευρώ, κατά του Πλοιάρχου του προαναφερόμενου πλοίου, διότι δεν προέβη στη λήψη μέτρων αποτροπής περαιτέρω ρύπανσης της θάλασσας από διαρροή εν λόγω πλοίου και στην υποβολή σχεδίου απαντλήσεως καυσίμων και λοιπών
ρυπογόνων ουσιών. Ανωτέρω διαδικασία επιβολής προστίμου συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
3. Με την Α.Π SD 11/13-04-07 επιστολή της εταιρείας CORE MARINE LIMITED, κατατέθηκε σχέδιο πλάνου ενεργειών που περιλάμβανε τις δυνατότητες απάντλησης καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών που βρίσκονται επί του εν λόγω πλοίου. Το ΥΕΝ κάλεσε τους υπευθύνους του πλοίου να προβούν άμεσα στις προτεινόμενες ενέργειες, προκειμένου υποβληθούν το συντομότερο δυνατό οι τεχνικές λεπτομέρειες του Τελικού Σχεδίου Απάντλησης Καυσίμων για έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΕΝ και υλοποιηθεί άμεσα.
4. Από τους υπευθύνους του πλοίου υποβλήθηκε σχέδιο-πλάνο ενεργειών απάντλησης, ενώ μετά το πέρας των εργασιών επισκόπησης του ναυαγίου και την αναχώρηση του ερευνητικού σκάφους «ΦΙΛΙΑ» Ν.Η. 12 την Πέμπτη 03-05-2007, απογευματινές ώρες, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αναληφθεισών ενεργειών όπως αυτές περιγράφονται στην Α.Π.: SD 011/13-04-07 επιστολή της CORE MARINE LTD (επιθεώρηση ναυαγίου ώστε να εξακριβωθεί η θέση και η ευστάθειά του στο βυθό, διάρκειας μέχρι 7 ημέρες).
5. Μετά την παρέλευση απράκτως της πρώτης φάσης ενεργειών για την απάντληση των καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών, επιβλήθηκαν από το Λ/Χ Θήρας κατά των εκ του νόμου υπευθύνων, εκ νέου ημερησίως και σωρευτικά οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ύψους 8.804,00 €. Την 28-04-2007 ανεστάλη η επιβολή ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων του πλοίου, αφού στην περιοχή άρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες χαρτογράφησης, βιντεοσκόπησης και ελέγχου των πρανών του ναυαγίου “Sea Diamond” και της γύρω περιοχής από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.
6.Tην Παρασκευή 11-05-2007 ολοκληρώθηκε το δεύτερο στάδιο των αναληφθεισών ενεργειών σύμφωνα με την προαναφερθείσα επιστολή της εταιρείας CORE MARINE LTD (περιλαμβάνει την εκτίμηση κατασκευαστικών ζημιών στη γάστρα, σε εσωτερικά ελάσματα και ενισχυτικά καθώς και σε δεξαμενές πετρελαίου και εκτίμηση των δυνατοτήτων απάντλησης, συνολικής διάρκειας 7-10 ημερών).
7. Η Υπηρεσία μας, με το ΩΠ 230953/05-07 σήμα της, σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας και μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου των αναληφθεισών ενεργειών από το Ε/Α «ΦΙΛΙΑ» Ν.Η 12 την 11-05-2007, γνώρισε στους υπευθύνους ότι είναι αναγκαίο να κοινοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν τον χρόνο υποβολής του τελικού σχεδίου απάντλησης των καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών με τις αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες ενώ τους κατέστησε σαφές ότι οι εν λόγω ενέργειές τους κρίνονται επείγουσες και επιτακτικές, προκειμένου στη συνέχεια να εξεταστεί/ αξιολογηθεί το εν λόγω σχέδιο αρμοδίως από τις Υπηρεσίες του ΥΕΝ με σκοπό την υιοθέτηση και στη συνέχεια την άμεση εφαρμογή του.
8. Με την ΩΠ:262226/05-2007 σηματική διαταγή της Υπηρεσίας μας δόθηκε εντολή στο Λ/Χ Θήρας, προκειμένου διαβιβασθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου η μέχρι τότε συνταχθείσα διοικητική αλληλογραφία σχετικά με την μη υποβολή τελικού σχεδίου απάντλησης καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από τους χώρους του ναυαγίου για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.
9. Με το Α.Π. 2410/01/07/29-05-2007 έγγραφο του Λ/Χ Θήρας, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου η συνταχθείσα διοικητική αλληλογραφία σχετικά με το αντικείμενο του θέματος για την περαιτέρω ποινική της αξιολόγηση.
10. Ενόψει έκδοσης της απόφασης επιβολής προστίμου για πρόκληση ρύπανσης κατά των υπευθύνων από κ. ΥΕΝ και προκειμένου σταθμιστούν όλες οι περαιτέρω ενέργειες, η Υπηρεσία μας με σηματική διαταγή προς το Λ/Χ Θήρας, ζήτησε να της γνωστοποιηθεί εάν έχει ολοκληρωθεί η ποινική και διοικητική δικογραφία του ναυαγίου.
11. Σύμφωνα με την ΩΠ:301451/05-07 σηματική αναφορά του Λ/Χ Θήρας, η ποινική δικογραφία που συντάσσεται από Λ/Χ Θήρας κατ’ εντολή αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω αναμονής εκθέσεων από διορισθέντες πραγματογνώμονες όπου τους έχει δοθεί προθεσμία είκοσι (20) ημερών αρχομένης από ορκωμοσίας τους την 12-05-2007, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η Διοικητική δικογραφία από εκτελoύντα έργο προανάκρισης κ. ΔΚΑ΄(Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ ΣΑΛΙΒΕΡΟ Παρασκευά), ολοκληρώθηκε η προανάκριση και υποβλήθηκε αρμοδίως.
12. Σε απάντηση του από 23-05-2007 σήματος Υπηρεσίας μας (ΩΠ 230953/05- 07) προς τον πλοίαρχο και την πλοιοκτήτρια, διαχειρίστρια και ασφαλιστική εταιρεία, την 31-05-2007 η εταιρεία “CORE MARINE LIMITED” με το Α.Π. SD 056/31-05-07 μας ενημέρωσε ότι, μετά την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2007, θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων ώστε να αναλυθούν και εκτιμηθούν από τεχνική άποψη και από άποψη ασφαλείας οι περαιτέρω δυνατές ενέργειες, οπότε και θα επανέλθουν θέτοντας αυτές υπόψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΕΝ.
13. Με το Α.Π.2114.4/07/07/12-06-2007 έγγραφο του το Λ/Χ Θήρας ενημέρωσε την Υπηρεσία μας για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου την 12-06-2007 κατά των :
(α) ΜΑΡΙΝΟΥ Ιωάννη του Στέργιου, πλοίαρχου του Κ/Ζ ‘’SEA DIAMOND’’
Ν.Π:11485
(β) ΙΩΑΝΝΟΥ Μαρία του Πλαστήρα, νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας “CORE
MARINE LIMITED” διαχειρίστριας εταιρείας του Κ/Ζ ‘’SEA DIAMOND’’
ΝΠ:11485 και
(γ) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γεωργία, νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας “LOUIS HELLENIC CRUISES LTD” διαχειρίστριας εταιρείας του Κ/Ζ ‘’SEA DIAMOND’’ ΝΠ:11485 διότι δεν έλαβαν άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή, περιορισμό και αντιμετώπιση της ρύπανσης από την βύθιση του Κ/Ζ ‘’SEA DIAMOND’’ ΝΠ:11485 καθώς επίσης και δεν προέβησαν στην υποβολή του απαιτούμενου τελικού σχεδίου απάντλησης καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών.
14. Από τις μετρήσεις και τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (μελέτη Ιουνίου 2007) ως προβλέπεται από το ΠΔ.11/2002 (παραγρ.3.15.1), προέκυψε ότι από την πρώτη φάση των μετρήσεων οι επιπτώσεις από το ναυάγιο στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή πολύ μικρές και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την απομάκρυνση του πετρελαίου που διαρρέει και την απορρύπανση φαίνεται ότι αποδίδουν καλά. Η μελέτη συμπερασματικά καταλήγει ότι η ανωτέρω παρατήρηση αφορά τη χρονική περίοδο του πρώτου μήνα μετά το ατύχημα και δεν μπορεί να προκαταλάβει μελλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η διαρροή του πετρελαίου συνεχίζεται άλλοτε με βραδύτερους και άλλοτε με ταχύτερους ρυθμούς, και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός μέχρι εξαλείψεως της ρυπογόνου πηγής που αποτελεί το ναυάγιο.
15. Το ΥΕΝ ευαίσθητο και λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της παραπάνω μελέτης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, από τα οποία προκύπτει ότι είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η επανάληψη των δειγματοληψιών/αναλύσεων το προσεχές χρονικό διάστημα, με σκοπό να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία και ολοκληρωμένη εικόνα για τις τυχόν μακροπρόθεσμες συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής καθώς και για τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις, που απαιτούνται, με έγγραφό μας (29-06-2007) ζήτησε τη συστηματική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από την παραμονή του ρυπογόνου ναυαγίου στο βυθό της υπόψη θαλάσσιας περιοχής σε μακροπρόθεσμη βάση.
16. Η αξιόπιστη καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση, με την αναγκαία επιστημονική βάση και τεκμηρίωση, δια της διενέργειας των προβλεπόμενων δειγματοληψιών και ανάλυσης των αποτελεσμάτων αυτών, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη λήψη πρόσθετων μέτρων που κρίνονται αναγκαία ή για τήρηση άλλων διαδικασιών για την πρόληψη, περιορισμό καταπολέμηση τυχόν συνεπειών από τη ρύπανση στην πληγείσα περιοχή στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας, του θαλασσίου περιβάλλοντος και των νομίμων χρήσεων αυτού (αλιεία, αναψυχή, τουρισμός κ.α.).
17.Η διενέργεια δειγματοληψιών, η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των βραχυ-μεσοπρόθεσμων συνεπειών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και προσβληθείσα ακτογραμμή με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ.11/2002) με μέριμνα και δαπάνες του υπαιτίου, ενώ η προστασία τους ως πολύτιμα έννομα αγαθά επιβάλλονται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους Κανονισμούς που ισχύουν.
18. Με την ΑΠ:2412/04/2007/31-07-2007 αναφορά Λ/Χ Θήρας, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας πρακτικό επιθεώρησης ακτών Νήσου Θήρας, υπογεγραμμένο από το Δήμαρχο Θήρας, το Λιμενάρχη Θήρας και εκπροσώπους αναδόχου και ασφαλιστικής εταιρείας αντίστοιχα, σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε επιθεώρηση και διαπιστώθηκε ότι ο καθαρισμός τους εκτελέστηκε με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
19. Επισημαίνεται ότι μέχρι και σήμερα σε καθημερινή βάση περισυλλέγονται από μέσα της αναδόχου εταιρείας ποσότητες πετρελαιοειδών μιγμάτων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών που συνεχίζουν να διαφεύγουν από τους χώρους του ναυαγίου με καταφανώς μειωμένο ρυθμό, οι οποίες εγκλωβίζονται εντός μονίμου στατικού πλωτού φράγματος βαρέως τύπου πέριξ του ναυαγίου, ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί έτερο επεισόδιο διαφυγής σημαντικών ποσοτήτων πετρελαιοειδών και συνακόλουθα νέα προσβολή των ακτογραμμών περιοχής Καλντέρας της νήσου Θήρας. Σημειωτέον ότι , από την Λιμενική Αρχή Θήρας εκτελούνται καθημερινά περιπολίες από ξηράς και θαλάσσης προς διαπίστωση της κατάστασης στις προσβληθείσες από τη ρύπανση με πετρελαιοειδή περιοχές καθώς και εποπτεία της δραστηριότητας Ε.Π.Ε. ‘’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Ε.’’.
20.΄Οπως επιβεβαιώνεται και από την έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Δεξαμενοπλοίων για τη Ρύπανση (ITOPF) μία υπολογίσημη ποσότητα καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών παραμένει στο ναυάγιο ,είτε εντός των δεξαμενών του πλοίου, είτε υπό εγκλωβισμό σε χώρους του ναυαγίου.
21. Το ΥΕΝ διά του Αριθ.Πρωτ:2114.4/20/07/21-08-2007 κοινού εγγράφου ΥΕΝ/ΔΠΘΠ – ΔΛΑ απέρριψε τα συμπεράσματα της από 14-06-2007 έκθεσης της ‘’L.O.C’’, και ζήτησε τη λήψη συγκεκριμένων άμεσων ενεργειών από πλευράς των υπευθύνων.
22. Σε απάντηση της αριθ. πρωτ.: SD 082/07-12-2007 επιστολής της CORE MARINE LTD, διαχειρίστριας εταιρείας του Κ/Ζ ‘’ SEA DIAMOND’’ N.Π. 11485,και σε ό,τι αφορά στις απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις των εκ του νόμου υπευθύνων για το ναυάγιο του ανωτέρω Κ/Ζ σχετικά με τις ενδεικνυόμενες και απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στην απάντληση, απομάκρυνση των καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών , την ανέλκυση του ναυαγίου καθώς επίσης και στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου μόνιμης και πλήρους αποτροπής, και αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης ρύπανσης ,αλλά και της επαπειλούμενης ανά πάσα στιγμή ρύπανσης από την διαφυγή τέτοιων ουσιών , με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον, την οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, σχετικό τυγχάνει το αριθ. πρωτ. έγγραφο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΘΠ-ΔΛΑ: 2114.4/33/07/24-12-2007.
23. Η ανωτέρω διαχειρίστρια εταιρεία δια της αριθ.πρωτ.: 086/04-01-2008 επιστολής της γνώρισε προς κ. Α/ΛΣ, ΔΠΘΠ και Λ/Χ Θήρας την παύση της από 05-04-2007 εντολής της προς τις εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε και ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Ε για την λήψη μέτρων απορρύπανσης ή πρόληψης της ρύπανσης από το εν λόγω ναυάγιο.
24. Μόλις έγινε γνωστή η πρόθεση της ανωτέρω εταιρείας και κατόπιν εντολής κ.ΥΕΝΑΝΠ συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη ,όπου αποφασίστηκε και εστάλη κατεπείγον το αριθ.πρωτ.: 2114.4/01/08/09-01-2008 έγγραφο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΠΘΠ-ΔΛΑ , με το οποίο υπενθυμίζεται, μεταξύ άλλων, για μια ακόμη φορά προς πλοίαρχο, πλοιοκτήτρια- διαχειρίστρια εταιρεία Κ/Ζ ‘’ SEA DIAMOND’’ και εκπρόσωπο ασφαλιστικού οργανισμού ότι αφ’ ης στιγμής είναι γνωστός ο υπαίτιος πρόκλησης ρύπανσης, καθίστανται απολύτως υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποτροπής διαφυγής ρυπογόνων ουσιών. Το ΥΕΝΑΝΠ περιορίζεται μόνο στην άσκηση εποπτείας. Η ευθύνη τους αυτή εξακολουθεί να υφίσταται δεδομένου ότι αφενός μεν συνεχίζει να παρατηρείται διαφυγή ρυπογόνων ουσιών από το ναυάγιο, αφετέρου δε υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης περαιτέρω ρύπανση λόγω μη ανταπόκρισής τους στην υποχρέωση απάντλησης – απομάκρυνσης των καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών ή/ και ανέλκυσης του ναυαγίου.
Επίσης τονίζεται ότι σε περίπτωση που προβούν στις μη σύννομες ενέργειες που ανακοίνωσαν, καθίστανται απολύτως, αποκλειστικά, πλήρως και σε ολόκληρο υπεύθυνοι ως απορρέει από την κείμενη νομοθεσία για κάθε περαιτέρω επίπτωση, όποια και να είναι αυτή, από τη μη ανταπόκριση στις προαναφερθείσες νόμιμες υποχρεώσεις τους. Τούτο, εφόσον επισυμβεί, αφενός επιφέρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και αφετέρου μας υποχρεώνει να εξαντλήσουμε τα ένδικα μέσα που μας παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
Με το ίδιο έγγραφο ενημερώθηκε η κα Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου, ως εποπτεύουσα εισαγγελική αρχή, και παρακαλείται για την παροχή τυχόν οδηγιών απευθείας στη Λιμενική Αρχή Θήρας, καθώς και για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων στην προαναφερόμενη σχετική ανακοίνωση. Επίσης με το ίδιο έγγραφο δόθηκε εντολή προς την Λιμενική Αρχή Θήρας όπως παρακολουθεί αδιάλειπτα τις εξελίξεις στην περιοχή του ναυαγίου ασκώντας συνεχή εποπτεία και αναφέρει σε Ιεραρχία ΥΕΝΑΝΠ και κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.
25. Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων και σε εκτέλεση παρ. 6 αριθ. πρωτ. : 2114.4/01/08/09-01-2008 προαναφερθέντος εγγράφου ΔΠΘΠ-ΔΛΑ, το Λ/Χ Θήρας με την ΩΠ :101055/01-08 αναφορά προς την κα Εισαγγελέα υπέβαλε επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε με συνημμένη την νεωτέρα επιστολή της εταιρείας CORE MARINE LTD αριθ. πρωτ. 087/04-01-2008, με τη παράκληση λήψης οδηγιών / εντολών, ειδικότερα, σε ότι αφορούσε στην επαπειλούμενη απόσυρση/καταστροφή του στατικού πλωτού φράγματος που είχε αναπτυχθεί πέριξ του ναυαγίου και λειτουργεί αποτελεσματικά μέχρι σήμερα, μετά από συνεχείς και επίπονες προσπάθειες της Υπηρεσίας μας.Επ’ αυτού η κα Εισαγγελέας εξέδωσε την αριθμ. ΑΒΜ 808/7/10-01-2008 παραγγελία.
26. Με την ΩΠ: 111415/01-08 νεωτέρα αναφορά της, η ανωτέρω Λιμενική Αρχή υπέβαλε προς την κα Εισαγγελέα επιστολή της αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε με συνημμένη τη νέα επιστολή της CORE MARINE LTD αριθ. πρωτ. 088/11-01-08 και κατόπιν των ανωτέρω, η κα Εισαγγελέας εξέδωσε την από 11- 01-08 παραγγελία. Eπιπρόσθετα, για το θέμα σχετικά τυγχάνουν η σχετική προφορική παραγγελία του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. ΣΑΝΙΔΑ προς Λ/Χ ΘΗΡΑΣ( μέσω κας Αντιεισαγγελέα
Πρωτοδικών Νάξου) καθώς και η ΑΠ : 193/23-01-2008 παραγγελία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου που μας διαβιβάστηκε με την ΑΠ 2212/05/08/23-01-2008 αναφορά της Λιμενικής Αρχής Θήρας.
27. Όσον αφορά στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων του πλοίου «SEA DIAMOND » , η Λιμενική Αρχή Θήρας μέχρι πρότινος είχε βεβαιώσει 294 παραβάσεις και είχε εκδώσει 234 αποφάσεις επιβολής προστίμου από τις οποίες είχε ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία βεβαίωσης 157 αποφάσεων ύψους 1.382.228,00 ευρώ στην αρμόδια ΔΟΥ. Πέραν τούτου, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσης της αριθ. πρωτ. 2414.4/03/07/18-6-2007 απόφασης επιβολής προστίμου του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ύψους 1.173.881,14 ευρώ, ενώ επιπρόσθετα έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού δαπανών που υποβλήθηκε το Δημόσιο, ύψους 1.576.433,44 €. Μέχρι 13-04-08 έχουν βεβαιωθεί 346 παραβάσεις για τη μη υποβολή σχεδίου απάντλησης.
Από τη Λιμενική Αρχή Θήρας συνεχίζεται η καθημερινή βεβαίωση παραβάσεων ύψους 8.804 € στους εκ του νόμου υπαιτίους για τη μη υποβολή σχεδίου απάντλησης καυσίμων και λοιπών ρυπογόνων ουσιών από το ανωτέρω πλοίο.
Για είσπραξη των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τα αντίστοιχα ποσά αποδίδονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμίσεων και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) με την προβλεπόμενη διαδικασία.
28. Στην τελική τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ (περίοδος Μάιος – Νοέμβριος 2007), αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μετρήσεις που καλύπτουν τη χρονική περίοδο των πρώτων 7 μηνών από το ατύχημα, είναι ότι οι επιπτώσεις από το ναυάγιο στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής είναι μέχρι στιγμής αμελητέες . Η διαφυγή πετρελαιοειδών φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε σωστά, ωστόσο επειδή όπως φάνηκε και από τη δειγματοληψία του Νοεμβρίου η διαρροή είναι ακόμη σε εξέλιξη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί μελλοντική διαρροή πετρελαίου που θα μπορούσε να προκαλέσει υποβάθμιση στο οικοσύστημα. Πέραν του πετρελαίου, από τις μετρήσεις διαπιστώθηκαν κάποιες ενδείξεις επιβάρυνσης σε ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα τόσο στη στήλη του νερού όσο και στους θαλάσσιους οργανισμούς. Επειδή ένα βυθισμένο κρουαζιερόπλοιο τέτοιου μεγέθους που παραμένει στην περιοχή περιέχει ρυπογόνα φορτία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια τέτοια επιβάρυνση, οι διαδικασίες ελέγχου της θαλάσσιας περιοχής πρέπει να συνεχιστούν μέχρις ότου διαπιστωθεί με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ρύπανσης».
Ήδη εγκρίθηκε από την Ιεραρχία ΥΕΝΑΝΠ η επανάληψη δειγματοληψιών από ΕΛΚΕΘΕ με βάση την γνωμοδότησή του τελευταίου ότι εφόσον παραμένει στην περιοχή το βυθισμένο κρουαζιερόπλοιο κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της παρακολούθησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής της Καλντέρας.
29. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι ο κοινοτικός μηχανισμός που θεσπίστηκε με την απόφαση 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (L 297/7/15-11-2001), περιορίζεται κατά κανόνα στις περιπτώσεις μεγάλων φυσικών καταστροφών και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εφόσον οι ζημίες υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο, που για την Ελλάδα έχει καθοριστεί σε 0,6% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος(ΑΕΕ) (δηλ. 1,066 δις.€ ). Δεν είναι δυνατόν να καταβληθεί αποζημίωση όταν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη ή ευθύνη τρίτου για τις ζημίες.
30. Όσον αφορά στο θέμα της ανέλκυσης , το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας στο χώρο δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκεται το ναυάγιο , είναι αρμόδιο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2881/2001 «ανέλκυση ναυαγίων και άλλες διατάξεις». Ο ως άνω φορέας , με δημόσια πρόσκλησή του είχε καλέσει κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει έως 20-04-08 προσφορά κόστους για την κατάρτιση μελετών τόσο απάντλησης των καυσίμων όσο και ανέλκυσης του ναυαγίου. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν θα αξιολογηθούν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.
31. Η συναρμόδιες Δ/νσεις ΥΕΝΑΝΠ παραμένουν στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις που τυχόν απαιτηθούν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄ ΚΛΑΔΟΥ

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ ΠΙΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Αντώνιος