Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

Greece faces EU action over Sea Diamond - Η Ελλάδα αντιμέτωπη με την ΕΕ για το Sea Diamond

Wednesday 28 May 2008
Greece faces EU action over Sea Diamond
Justin Stares / Brussels

BRUSSELS has threatened to designate the Sea Diamond as “waste” if the wreck is not raised, exposing Greece to potential fines under European Union environmental law, writes Justin Stares.
EU legislation obliges governments to dispose of waste in a way that does not damage the environment or human health, said EU environment commissioner Stavros Dimas. Answering a parliamentary question, he said that the European Court of Justice has already ruled that doing nothing when faced with pollution is against the law.
“The biggest danger seems to come from the potential deterioration of the environment if the substances contained in the ship are not pumped out or if the ship is not removed,” wrote Mr Dimas. “In this case, the ship could be considered waste and violation of directive 2006/12/CE concerning waste could be possible.” Any environmental degradation over a “prolonged period” would place Greece in violation of the EU waste directive, he implied.
But he added that the damage has so far been “negligible” and the Greek authorities have tried to prevent any pollution.
The Sea Diamond sank off Santorini island in April last year. The Greek authorities and the ship’s owners have disagreed over what to do with the wreck. Experts for the owner said any attempt to remove it might increase the environmental threat, while pumping out the oil is not technically feasible.
.
.
Άρθρο από την Lloyd’s List / News
Η Ελλάδα αντιμέτωπη με την ΕΕ για το Sea Diamond
Justin Stares/ Βρυξέλλες - Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

Οι ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ έχουν απειλήσει να χαρακτηρίσουν το Sea Diamond ως «απόβλητο» εάν δεν γίνει η ανέλκυση του ναυαγίου, εκθέτοντας την Ελλάδα στην πιθανότητα υποβολής προστίμων, σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει ο Justin Stares.

Η νομοθεσία της ΕΕ υποχρεώνει τις κυβερνήσεις για να διαχειρίζονται τα απόβλητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, ανέφερε ο Επίτροπος της ΕΕ για το περιβάλλον, Σταύρος Δήμας.
Απαντώντας σε μια κοινοβουλευτική ερώτηση, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη έχει αποφασίσει ότι αν μία κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ρύπανση, είναι ενάντια στο νόμο.
«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος φαίνεται να προέρχεται από την πιθανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος εάν οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο σκάφος δεν αντλούνται έξω ή εάν το σκάφος δεν ανελκυστεί,»είπε ο κ. Δήμας. «Σε αυτήν την περίπτωση, το σκάφος θα μπορούσε να θεωρηθεί απόβλητο και η παραβίαση της οδηγίας 2006/12/CE σχετικά με τα απόβλητα θα μπορούσε να είναι δυνατή.» Οποιαδήποτε περιβαλλοντική υποβάθμιση κατά τη διάρκεια μιας «παρατεταμένης περιόδου», θα τοποθετούσε την Ελλάδα σε θέση παραβίασης της οδηγίας αποβλήτων της ΕΕ, υπονόησε.
Αλλά πρόσθεσε ότι η ζημία είναι μέχρι τώρα «αμελητέα» και οι ελληνικές αρχές έχουν προσπαθήσει να αποτρέψουν οποιαδήποτε ρύπανση.
Το Sea Diamond βυθίστηκε στη Σαντορίνη πέρυσι τον Απρίλιο. Οι ελληνικές αρχές και οι πλοιοκτήτες έχουν διαφωνήσει (πέρα από αυτά που κάνουν) σχετικά με την αντιμετώπιση του ναυαγίου. Οι εμπειρογνώμονες του πλοιοκτήτη είπαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια ανέλκυσης είναι αύξηση της περιβαλλοντικής απειλής και η απάντληση δεν είναι τεχνικά εφικτή.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη θέση της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, μπορείτε να δείτε εδώ: http://actionforsantorini.blogspot.com/2008/02/blog-post_28.html