Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

After the salvage, the environment will have probabilities of survival!.. - Μετά την ανέλκυση, το περιβάλλον θα έχει πιθανότητες επιβίωσης!..

In conclusion, based on the number and the extent of the cracks, after the collision the cruise ship “Sea Diamond” did not have any probabilities of survival, conclude the experts that drew up the report on the shipwreck of boat. The report of experts was ordered by the Thira port authority in collaboration with the Naxos District Attorney's office.

Except that, it is reported:

“The incorrect imprinting of the shallow water contributed to the collision of the ship in shallow, if the skipper had of consulted the map just before the incident of collision. All the other approaches with different directions are not influenced and for this reason we have thousands of movements annually of small and exceptionally big ships in the Fira Bay without any accident taking place in the shallow Fira Bay and north Alonikis area where the cruise ship “Sea Diamond” crashed.

After the collision, the ship did not have any probabilities of survival. After the salvage, the environment will have!. ...............................................................................................................................
Η «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» παρουσιάζει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης για το ναυάγιο του «Sea Diamond»

Στο συμπέρασμα ότι με βάση τον αριθμό και την έκταση των ρηγμάτων, μετά την πρόσκρουση το κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» δεν είχε πιθανότητες επιβίωσης, καταλήγουν οι πραγματογνώμονες που συνέταξαν την έκθεση για το ναυάγιο του πλοίου. Την έκθεση των πραγματογνωμόνων διέταξε το λιμεναρχείο Θήρας σε συνεργασία με την εισαγγελία Νάξου.

Εκτός των άλλων αναφέρεται:

«Η μη σωστή αποτύπωση των αβαθών συνέβαλε στην πρόσκρουση του πλοίου στα αβαθή, αν ο πλοίαρχος λίγο πριν το συμβάν της πρόσκρουσης συμβουλεύτηκε το χάρτη. Όλες τις άλλες προσεγγίσεις με διαφορετικές κατευθύνσεις δεν τις επηρεάζει και για το λόγο αυτό έχουμε χιλιάδες κινήσεις ετησίως μικρών και εξαιρετικά μεγάλων πλοίων στον Όρμο των Φηρών χωρίς να έχει σημειωθεί κανένα ατύχημα στα εν λόγω αβαθή που υπάρχουν στον όρμο των Φηρών και βορείως τα Άκρας Αλωνικής όπου προσέκρουσε το επιβατηγό - κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond».

Μετά την ανέλκυση, το περιβάλλον θα έχει δυνατότητα επιβίωσης...

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/01/26/1621025.htm#five