Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

QUESTIONS FOR THE POLLUTANT SUBSTANCES OF SEA DIAMOND - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ SEA DIAMOND

After the interruption of the pumping of fuel process and pollution control, we are eagerly awaiting for the Hellenic Republic Ministry of Mercantile Marine to publish a statement which will inform us analytically. Until then, our main questions are as follows:
1.
Was the European Commission for the Environment invited in order to follow the work or was it informed of the work process? 2
2. Will the removal of 774 cubic metres of marine water and 155 cubic metres of an unknown constitution and content of petroleum products, be considered by the Hellenic Republic - Ministry of Mercantile Marine as de-activation of the pollutants of the shipwreck?
3. Which was the precise process and in which points of the shipwreck was fuel partial removed?
4.
Where are the removed quantities of petroleum products located now?
5. Were samples taken for chemical analysis of the remved petroleum products?
6. Which type of certification did Thira Customs make ? Also, exceeding the limits of its authority, the Thira Municipal Harbour Fund certifies in its statement that: "other pollutant substances were not located in the area of the shipwreck".
And we wondered: :
7.
What does the Thira Municipal Harbour Fund know about the materials of the ship manufacture and its equipment?
8. What does the Thira Municipal Harbour Fund know about the types of pollutants and the long-term environmental destruction on the marine system and to human health?

.........................................................................................................................

Μετά από 2 χρόνια εθελοντικής προσπάθειας των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των ενεργών πολιτών της Σαντορίνης για να κρατηθεί το θέμα του ναυαγίου Sea Diamond στην επικαιρότητα και να ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός υπέρ της νομιμότητας,
Μετά από δύο χρόνια αδράνειας των υπηρεσιών του κράτους λόγω έλλειψης πολιτικής απόφασης και αλλαγής τριών Υπουργών ΥΕΝΑΝΠ, ο κ. Αναστάσης Παπαληγούρας έχοντας αποκλειστικά τη διοικητική ευθύνη για τη διαδικασία απάντλησης και ανέλκυσης, κατά την έναρξη της προσπάθειας απάνλησης είχε κάνει την παρακάτω δήλωση:


«Περιβαλλοντικά ευαίσθητοι δεν είναι οι αυτοαποκαλούμενοι “οικολόγοι” ή “πράσινοι”. Περιβαλλοντικά ευαίσθητοι είναι αυτοί που έμπρακτα διασφαλίζουν την υγεία των κατοίκων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».
Απόσπασμα από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΕΝΑΝΠ - Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009


Τώρα, μετά τη διακοπή της διαδικασίας απάντλησης και απορρύπανσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε να εκδοθεί ανακοίνωση από το ΥΕΝΑΝΠ για να ενημερωθούμε αναλυτικά. Μέχρι τότε, τα βασικά μας ερωτήματα είναι:

1. Προσκλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον για να παρακολουθήσει τις εργασίες ή ενημερώθηκε για την διαδικασία των εργασιών?
2. Η απάντληση 774 κυβικών μέτρων θαλασσινού νερού και 155 κυβικών μέτρων αγνώστου σύστασης και περιεκτικότητας πετρελαιοειδών, θα θεωρηθεί από το ΥΕΝΑΝΠ ως απενεργοποίηση των ρύπων του ναυαγίου?
3. Ποια ήταν η ακριβής διαδικασία και σε ποια σημεία του ναυαγίου έγινε η μερική απάντληση?

4. Που βρίσκονται οι ποσότητες των πετρελαιοειδών που απαντλήθηκαν?
5. Πάρθηκαν δείγματα για χημική ανάλυση των πετρελαιοειδών που απαντλήθηκαν?
6. Τι είδους πιστοποίηση έκανε το Τελωνείο Θήρας?

Επίσης, ξεπερνώντας τα όρια των αρμοδιοτήτων του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας βεβαιώνει σε ανακοίνωσή του ότι:
"δεν εντοπίστηκαν άλλες ρυπογόνες ουσίες σε χώρους του ναυαγίου".

κι αναρωτιόμαστε:


7. Τι γνωρίζει το ΔΛΤΘ για τα υλικά κατασκευής του πλοίου και του εξοπλισμού του?
8. Τι γνωρίζει το ΔΛΤΘ για τα είδη των ρύπων και την μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική καταστροφή στο θαλάσσιο σύστημα και στην υγεία του ανθρώπου?