Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Επιστολή από τον κο.Παναγιώτη Μέρκο, Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑΣε απάντηση του από 24-06-2010 ερωτήματός σας που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι
αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) -βάσει του άρθρου 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α)- είναι ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και περιβαλλοντικής νομοθεσίας για έργα και δρααστηριότητες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένα τα μέσα που διαθέτει η υπηρεσία μας δεν έχουμε αρμοδιότητα σε θέματα μελέτης και εκτέλεσης ανέλκυσης ναυαγίου ή μελέτης μακροπρόθεσμων επιπτώσεων.
Στο ζήτημα των μετρήσεων ρύπανσης που πιθανόν να προέρχεται από το ναυάγιο, γνώμη της υπηρεσίας μας είναι ότι χρειάζεται ένα μόνιμο σύστημα παρακολούθησης, το οποίο ενδεχομένως υπάρχει, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας των νερών στην περιοχή και η λήψη μέτρων σε περίπτωση διαπίστωσης επιβάρυνσης. Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες, τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτει η ΕΥΕΠ.
Η περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, κατόπιν εναρμόνισής της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο Εθνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190Α), ανήκει στον φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας. Θα σας προτείναμε λοιπόν να εξετάσετε, με τη βοήθεια Νομικών, τη δυνατότητα εφαρμογής των προβλέψεων του Π.Δ. 148/2007 στην περίπτωση του ναυαγίου και την ανάληψη σχετικών δράσεων εκ μέρους της Περιφέρειας, με εγγραφή σχετικής πίστωσης στον νέο προϋπολογισμό της και χρέωση της δαπάνης πρόληψης και αποκατάστασης στον φορέα εκμετάλλευσης.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία

Παναγιώτης Μέρκος
Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος
ΥΠΕΚΑ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 210 8701800
Fax: 210-8701883