Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

SEA DIAMOND - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διεύθυνση Α - Επικοινωνία, νομικές υποθέσεις και πολιτική άμυνα
ΕΝν.Α2 - Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου
Ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας

27 -11- 2007

Βρυξέλλες,
D(2007)ΕΝΥ Α2/SΑ/na/21829
Κύριο Γεώργιο Διακοφωτάκη

θέμα: Πιθανή ρύπανση από το βυθισμένο πλοίο Sea DiamondΚύριε Διακοφωτάκη,
Αναφέρομαι στις επιστολές που αποστείλατε στο γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κύριου Δήμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 15 Οκτωβρίου και 7 Νοεμβρίου 2007 (ΕΝV(2007)Α/17166) σχετικά με τη ρύπανση που μπορεί να προκληθεί από το πλοίο Sea Diamond που έχει βυθιστεί στη Σαντορίνη. Το γραφείο του Επιτρόπου μου ζήτησε να σας απαντήσω εκ μέρους του σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.
Από την ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών προκύπτει ότι δεν υφίσταται ζήτημα παραβίασης της οδηγίας 2004/35/ΕΚ (σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας), διότι το ατύχημα έλαβε χώρα πριν την 30η Απριλίου 2007 (ημερομηνία ενσωμάτωσης και εφαρμογής της οδηγίας). Επίσης, δεν υφίσταται παραβίαση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων), καθώς η υποχρέωση κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής εκπνέει το 2009 ενώ η εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων ορίζεται το 2012.
Εν προκειμένω, ο μεγαλύτερος κίνδυνος φαίνεται να αφορά στην πιθανή υποβάθμιση του περιβάλλοντος εάν το πλοίο δεν ανελκυστεί αλλά παραμείνει ως έχει. Στην περίπτωση αυτή το πλοίο θα θεωρηθεί ως απόβλητο και ενδέχεται να υπάρχει παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 2006/12/ΕΚ.
Το άρθρο 4 της οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων θα πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον· παράλληλα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων. Η διάταξη αυτή αφήνει στα κράτη μέλη ορισμένο περιθώριο εκτιμήσεως κατά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας των μέτρων αυτών. Το Δικαστήριο δέχθηκε όμως ότι η ύπαρξη σημαντικής φθοράς του περιβάλλοντος για μακρά χρονική περίοδο, χωρίς την επέμβαση των αρμοδίων αρχών, αποδεικνύει κατ1 αρχήν ότι το οικείο κράτος μέλος έχει υπερβεί το περιθώριο εκτιμήσεως που του παρέχει η διάταξη αυτή (απόφαση της 9^ Νοεμβρίου 1999, Επιτροπή/Ιταλία, €-365/97, Συλλογή 1999, σ. 1-07773, σκέψεις 67-68 και απόφαση της 41* Ιουλίου 2000, Επιτροπή/Ελλάδα, €-387/97, Συλλογή 2000, σ.Ι-05047, σκέψεις 55-56).
Οι ελληνικές αρχές πρόσφατα ανακοίνωσαν την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών με σκοπό τη σύνταξη μελέτης απάντλησης των καυσίμων και ανέλκυσης του πλοίου. Προς το παρόν λοιπόν δεν είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ωστόσο, δεδομένου ότι το ζήτημα είναι σημαντικό από περιβαλλοντικής σκοπιάς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνεχίσουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Με εκτίμηση,

Julio GARSIA BURGUES


Commission europeenne, Β-1049 Bruxelles Europese Commissie, Β-1049 ΒrusselΙ - Βέλγιο. Τηλέφωνα: (32-2) 299 1111.
Γραφείο: ΒΙΙ-9 1/201. Τηλέφωνα: αττ'ευθείας (32-2) 295.21.70. Τηλεομοιοτυπία: (32-2) 299.10.70.
Ε-mail:stephanos.ampatzis@ec.europa.eu