Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Διεθνής Συλλογή Υπογραφών Για Την Ανέλκυση Του Sea Diamond-PETITION-Петиция-PETICIÓN-请愿书-PETIZIONE

Αναδημοσίευση από το αllisantorini.blogspot.com


Η "Άλλη Σαντορίνη" ξεκίνησε μια παγκόσμια συλλογή υπογραφών με σκοπό την ευαισθητοποίηση Ελλήνων και Ξένων για την άμεση ανέλκυση και απομάκρυνση της οικολογικής βόμβας που βρίσκεται στο βυθό της Σαντορίνης।

We signed the "Save Santorini - Salvage Sea Diamond, the toxic depth bomb in Santorini" petition!
.

Sponsored by: Alli Santorini

The Sea Diamond is truly a toxic depth bomb into the sea of Santorini.The major problem that Santorini encounters in the field of environmental pollution is the sunken ship (since April 2007) Sea Diamond, which is still at the bottom of caldera, near the port of Athenios.In the event that the wreck is not salvaged immediately, the pollution will be enormous due to the corruption of the materials. Apart from the diesel pollution, there are serious risks for the health of people and organisms, not only in the Aegean Sea, but in the major area of the Mediterranean seas.
.
我们签署了“拯救圣托里尼-打捞海上钻石,有毒深入炸弹在圣托里尼”的请愿书!
海钻石是一个真正的有毒深入炸弹抛入海中的santorini.the重大问题,桑托林遇到在该领域的环境污染是船舶沉没(自2007年4月)海钻石,这是仍处于底部的破火山口,附近港口athenios.in ,即一旦破坏是不立即抢救,污染将是巨大的,由于腐败的材料。除了柴油污染,存在着严重的风险,为人民的健康和生物体,而不是只在爱琴海,但在主要地区的地中海。
在这里签署 SIGN HERE.
.
We hebben het "Save Santorini - Salvage Zee Diamond, de toxische diepte bom in Santorini" petitie!
De Sea Diamond is echt een giftige diepte bom in zee van Santorini.The groot probleem dat Santorini ontmoetingen op het gebied van verontreiniging van het milieu is het gezonken schip (sinds april 2007) Sea Diamond, die nog steeds op de bodem van de caldera, in de buurt van de haven van Athenios.In het geval dat het wrak geborgen is niet meteen, de vervuiling wordt veroorzaakt door de enorme corruptie van de materialen. Afgezien van de diesel vervuiling, zijn er ernstige risico's voor de gezondheid van mensen en organismen, niet alleen in de Egeïsche Zee, maar in het grote gebied van de Middellandse zee.
.
Nous avons signé la "Enregistrer Santorini - Salvage Diamond mer, les effets toxiques profondeur bombe à Santorini" pétition!
La mer diamant est vraiment une bombe toxique profondeur dans la mer de Santorini.The problème majeur que rencontre Santorini dans le domaine de la pollution de l'environnement est coulé le navire (depuis avril 2007) Diamond mer, qui en est encore au bas de la caldeira, près de la port de Athenios.In le cas où l'épave n'est pas récupérés immédiatement, la pollution seront énormes en raison de la corruption des matériaux. En dehors de la pollution pour les moteurs diesel, il ya de graves risques pour la santé des personnes et organismes, non seulement dans la mer Égée, mais dans la grande région de la mer Méditerranée.
.
Мы подписали "Сохранить Санторини - Аварийная моря Diamond, токсичных глубина бомбы в Санторини" петицию!
Море Diamond поистине токсичных глубина бомбу в море Santorini.The серьезная проблема, что Санторин встреч в области экологического загрязнения является затонувшее судно (с апреля 2007) Diamond море, которое все еще находится на дне кальдера, неподалеку порт Athenios.In случае, затонувшего судна не спасти немедленно, загрязнения будут огромными из-за коррупции среди материалов. Помимо дизельного загрязнение окружающей среды, существуют серьезные риски для здоровья людей и организмов, и не только в Эгейском море, но и в крупных районе Средиземного моря.
.
Firmamos el "Guardar Santorini - Salvamento Mar Diamante, la profundidad con bombas tóxicas en Santorini" la petición!
El Mar de diamante es verdaderamente una bomba de profundidad tóxicos en el mar de Santorini.The gran problema que Santorini encuentros en el ámbito de la contaminación del medio ambiente es el barco hundido (desde abril de 2007) Mar del Diamante, que aún se encuentra en la parte inferior de la caldera, cerca de la puerto de Athenios.In el caso de que el naufragio no es rescatado de inmediato, la contaminación serán enormes, debido a la corrupción de los materiales. Aparte de la contaminación de diesel, hay graves riesgos para la salud de las personas y organismos, no sólo en el mar Egeo, pero en la zona principal de los mares Mediterráneo.
.
وقعنا على "انقاذ سانتوريني -- انقاذ البحر الماس ، وعمق السامه قنبلة فيسانتوريني" على الالتماس.
santorini.the سانتوريني ان المشكلة الرئيسية التي تواجهها في مجال التلوث البيئي السفينة الغارقة) منذ نيسان / ابريل 2007) البحار الماس ، الذي لا يزال في أسفل كالديرا ، بالقرب ميناء athenios.in حالة ما اذا تم انتشالها حطام ليس على الفور ، وتلوث ستكون ضخمة نظرا لالفساد من المواد. وبصرف النظر عن الديزل والتلوث ، وهناك مخاطر جسيمة لصحه الناس والكائنات الحيه ، ليس فقط في بحر ايجه ، ولكن في المنطقة الرئيسية من البحر الابيض المتوسط.
.
Wir haben die "Speichern Santorini - Salvage Sea Diamond, der giftige Tiefe Bombe in Santorini" Petition!
The Sea Diamond ist wirklich ein giftiges Tiefe Bombe ins Meer von Santorini.The großes Problem, dass Santorini Begegnungen im Bereich der Umweltverschmutzung ist das versunkene Schiff (seit April 2007) Sea Diamond, der immer noch am unteren Rand der Caldera, in der Nähe der Hafen von Athenios.In den Fall, dass das Wrack geborgen wird nicht sofort, die Verschmutzung wird enorm durch die Korruption der Materialien. Abgesehen von den Diesel-Verschmutzung gibt es ernste Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Organismen, nicht nur in der Ägäis, sondern in den großen Bereich des Mittelmeers Meere.
.
Abbiamo firmato il "Salva Santorini - Mare diamante di salvataggio, i tossici profondità bomba a Santorini" petizione! .
Sponsorizzato da: Potete Santorini Il Mare diamante è davvero una bomba tossica profondità nel mare di Santorini.The grave problema che Santorini incontri nel campo dell'inquinamento ambientale è affondata la nave (da aprile 2007) Mare diamante, che è ancora nella parte inferiore della caldera, vicino al porto di Athenios.In caso in cui il relitto non è recuperato immediatamente, l'inquinamento sarà enorme a causa della corruzione dei materiali. A parte il diesel, l'inquinamento, vi sono seri rischi per la salute delle persone e organismi, non solo nel Mare Egeo, ma nelle grandi area del Mediterraneo mare.